Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2014

eve811
18:43
Reposted frombluuu bluuu viacat-a-strophe cat-a-strophe
eve811
18:40
Chcę dobrych wieści, ale chcę znać prawdę. I więcej czuć, a najlepiej nie czuć.. wcale.
— A.
Reposted frommefir mefir viascorpix scorpix
eve811
18:36

Coś się we mnie zepsuło, coś pękło... Ani to naprawić, ani posklejać

 - CrazyAnt's soup
eve811
18:34
eve811
18:34
0481 1f6d
Reposted fromsewinglover sewinglover
eve811
18:34

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viabufka bufka
eve811
18:31
8370 72d6 500
...
Reposted fromPICCHU PICCHU viascorpix scorpix
eve811
18:29
18:28
9159 5486 500
Reposted frombwana bwana viascorpix scorpix
eve811
06:29
3457 425d
Reposted fromTakingControl TakingControl viameriel meriel
eve811
06:28
Bo czasem trzeba się uśmiechnąć. Tak mimo wszystko, spróbować na nowo żyć. Przestać żyć w klatce zbudowanej z mieszanki wspomnień i niespełnionych marzeń. Dać z siebie wszystko. Dla siebie i tych, którzy naszego uśmiechu są warci.
Reposted fromkasiekk kasiekk viameriel meriel
eve811
06:26
Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viameriel meriel
eve811
06:25
3122 1ace
Reposted fromrevalie revalie viameriel meriel
eve811
06:23
to była tylko chwila.
mignięcie nas dwojga w czasie.
— p. halmay / koncová světla
eve811
06:23
1229 c897
Reposted fromscorpix scorpix viameriel meriel
eve811
06:23
7970 125c
Reposted fromZajacZajcZajcew ZajacZajcZajcew viameriel meriel
eve811
06:22
5175 2c52
Reposted fromcalifornia-love california-love viameriel meriel
eve811
06:20
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Fotografia

Gdy się miało szczęście, które się nie trafia:
czyjeś ciało i ziemię całą,
a zostanie tylko fotografia,
to - to jest bardzo mało...
Reposted fromobliviate obliviate viameriel meriel
eve811
06:17
6293 ed55
Reposted fromcarly carly viameriel meriel
06:16
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viameriel meriel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl